Printati aceasta pagina

Modelul European. Economia Socială Europeană (MEESE)

 

Programul se adresează absolvenților de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1400 lei/ semestru.

Prezentare

Programul de studii universitare de masterat „Modelul European. Economia Socială Europeană” este adresat persoanelor care practică activități în domeniul economiei sociale sau celor care doresc să se implice și/sau să dezvolte organizații cu vocație socială. În vederea realizării acestui lucru, este necesară o cât mai bună cunoaștere a contextului european și românesc pentru a putea identifica oportunitățile de pe piață și eventuale surse de finanțare.

Abordarea curriculară este făcută din perspectiva domeniului științelor politice (cu deschidere către domeniul relațiilor internaționale și studii europene), însă – ținând cont de natura specializării – conține numeroase elemente de interdisciplinaritate, presupunând cunoștințe de bază în specializările: științe politice; sociologie; asistență socială; administrație publică; administrație europeană; relații internaționale și studii europene; drept; drept european; management; relații economice internaționale; comunicare și relații publice; filosofie; protecția mediului.

Competențele dobândite pot fi aplicate și în cadrul activităților desfășurate de Centrul de Studii Europene, institut dezvoltat în cadrul SNSPA.

Economia socială (numită și „economie solidară” sau „al treilea sector) s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu ale comunităților și pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunității care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat. În ultimele decenii, economia socială nu numai că și-a afirmat capacitatea de a contribui în mod eficient la rezolvarea noilor probleme sociale, ci și-a consolidat și poziția de instituție indispensabilă pentru o dezvoltare economică durabilă și stabilă. În această calitate, economia socială urmărește să adapteze serviciile nevoilor, să sporească valoarea activităților economice care satisfac nevoile sociale și să asigure o distribuție mai echitabilă a veniturilor și a bogăției, corectând dezechilibrele de pe piața muncii și reușind să aprofundeze și să consolideze democrația economică. Dat fiind acest context, misiunea principală a Programului de masterat Modelul European. Economia Socială Europeană este cea de a forma specialiști în domeniu, în vederea satisfacerii cererii de persoane calificate pentru acest segment de piață aflat în plin proces de extindere și diversificare. Mai precis, tinerii absolvenți pot alege să constituie noi entități economice în acest domeniu precum cooperativele, societățile mutuale, asociațiile, fundațiile etc., sau să lucreze pentru unele deja existente acolo unde piața muncii oferă această oportunitate.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Competențe

I. Dimensiunea cognitivă:

 • Cunoaşterea adecvată şi aprofundată a abordărilor şi conceptelor specifice domeniului economiei sociale;
 • Deţinerea terminologiei specifice domeniului şi capacitatea de adaptare şi utilizare a acesteia în diverse contexte profesionale;
 • Dezvoltarea abilităţilor de identificare a surselor pertinente şi veridice de informare şi documentare;
 • Dezvoltarea abilităţii de revizuire a principalelor resurse bibliografice din domeniul economiei sociale;
 • Dezvoltarea capacităţii de a explica şi interpreta procesele şi conceptele specifice economiei sociale.

II. Dimensiunea funcţional-adiţională:

 • Realizarea de raţionamente şi elaborarea, pe baza elementelor teoretice însuşite, a unor analize de politici, programe şi proiecte din domeniul economiei sociale;
 • Examinarea contextului organizaţional şi politic al diferitelor societăţi pornind de la conceptele şi trăsăturile fundamentale ale economiei sociale;
 • Dezvoltarea capacităţii de a emite recomandări în probleme ce vizează economia socială şi justificarea adecvată a acestora;
 • Dobândirea şi/sau consolidarea competenţelor antreprenoriale şi de management în vederea dezvoltării organizaţiilor cu vocaţie socială.

III. Competenţe de rol:

 • Însuşirea şi respectarea standardelor profesionale;
 • Acţionarea conform eticii profesionale şi pledarea pentru o integritate etică şi onestă în elaborarea şi analiza politicilor, programelor şi proiectelor din domeniul economiei sociale;
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere, precum şi adaptarea acestora la diverse contexte specifice activităţii profesionale;
 • Rezolvarea eficace şi eficientă a problemelor în situaţii de criză şi stare conflictuală;
 • Deprinderea lucrului în echipă şi a cooperării în cadrul reţelelor epistemice;
 • Dezvoltarea reţelei de contacte;
 • Luarea în considerare a aspectelor ce ţin de bunăstarea publică şi generală în totalitatea activităţilor lucrative întreprinse;
 • Dezvoltarea unei abordări inter-culturale şi echitabile în diverse aspecte şi contexte de activitate profesională şi în relaţiile inter-umane.

IV. Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

 • Proiectarea prospectivă a unor ţinte profesionale în domeniul economiei sociale;
 • Clarificarea şi evaluarea sistematică a competenţelor şi cunoştinţelor dobândite;
 • Diversificarea formelor şi stilurilor de învăţare;
 • Contribuirea la dezvoltarea patrimoniului epistemic specific domeniului economiei sociale.

Condiții de înscriere

Admiterea se face pe baza notelor, în ordine descrescatoare, rezultate în urma evaluarii:

 • dosarului (documente necesare),
 • eseului academic (5 - 7 pagini tehnoredactate, trebuie sa fie prezentat în cadrul interviului în limba engleză),
 • CV (încărcat împreună cu eseul academic)

Tema eseului este la alegere, din zona tematica:

 • Politicile Uniunii Europene
 • Instituţiile Uniunii Europene
 • Management organizaţional
 • Dezvoltare durabilă

La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrari din lista cu recomandari bibliografice, cu mentiunea ca aceasta nu este restrictiva, ci are caracter orientativ.

TAXĂ - 2800 RON/an